โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4

ระบบงานกรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน
ระบบงานสารสนเทศภายใน
WebMail กรมชลประทาน
 
โครงการชลประทานตาก
๐ การพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัด
กราฟแสดงข้อมูลอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลท่าน้ำ น้ำฝน น้ำในอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลการปลูกพืช
แผนงานและงบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
 
 
ระบบงานพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์
พิมพ์ใบสลิปเงินเดือนออนไลน์
รายงานทางการเงิน คป.ตาก
รายการคืนความสุขให้คนในชาติออนไลน์
โครงการช่วยเหลือการเพาะปลูกลุ่มน้ำปิง จ.ตาก
วีดีทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูลอาคารชลประทาน
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คลังความรู้ คป.ตาก
ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน
คำรับรองปฏิบัติราชการ คป.ตาก
รายงานการเบิกจ่าย คป.ตาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 4
จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
www.ridtak.org
::สถิติการเข้าใช้ระบบ::
เริ่ม 3 ส.ค 2557
วันนี้
27
เมื่อวาน
194
เดือนนี้
3,833
เดือนที่แล้ว
4,742
ปีนี้
32,961
ปีที่แล้ว
45,958
 
 
 
 
 
 
ลำดับที่
รายการ
บันทึกโดย
บันทึกเมื่อ
21
การปรับปรุงการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบภายใน สำนักชลประทานที่ 1-17 (เป็นการภายใน)
ไฟล์เอกสาร : [ไฟล์ 1
นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง
29/01/2558
20
คำสั่งสำนักชลประทานที่ 4 ที่ 94/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบโครงการฝายคลองน้ำดิบห้วยทรายสอง ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก
ไฟล์เอกสาร : [ไฟล์ 1
นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง
16/10/2557
19
คำสั่งกรมลประทาน ที่ 175/2557 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ (นายชาตรี ยะเกี๋ยง)
ไฟล์เอกสาร : [ไฟล์ 1
นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง
27/08/2557
18
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 886/2557 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (นายพินิจ นกเล็ก)
ไฟล์เอกสาร : [ไฟล์ 1
นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง
27/08/2557
17
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 251/2553 เรื่อง กำหนดวิธีปฏิบัติเมื่อหน่วยงานภายนอกเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ไฟล์เอกสาร : [ไฟล์ 1
นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง
19/08/2557
15
การจัดทำประกาศทางน้ำชลประทานและการขอออกกฎกระทรวง
ไฟล์เอกสาร : [ไฟล์ 1
นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง
14/08/2557
14
การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ(ว.14)
ไฟล์เอกสาร : [ไฟล์ 1
นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง
06/08/2557
13
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 12/21/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายอาทิว ทุ่งเจ็ด, นายธรณิศ มั่นศรี)
ไฟล์เอกสาร : [ไฟล์ 1
นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง
12/06/2557
12
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 12/3/2556 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน
ไฟล์เอกสาร : [ไฟล์ 1
นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง
11/06/2557
11
แก้ไขคำสั่งกรมชลประทานที่ 15/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง การบริหารงานด้านการพัสดุของกรมชลประทาน (ข้อ 9.หลักประกันสัญญา) และแก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่างพิมพ์ (พด.)
ไฟล์เอกสาร : [ไฟล์ 1
นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง
11/06/2557
10
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ จ12/5/2557 เรื่อง มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่(นายสังคม ทองหล่อ)
ไฟล์เอกสาร : [ไฟล์ 1
นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง
09/06/2557
9
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข578/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายธรณิศ มั่นศรี)
ไฟล์เอกสาร : [ไฟล์ 1
นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง
09/06/2557
8
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข612/2557 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน
ไฟล์เอกสาร : [ไฟล์ 1
นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง
09/06/2557
7
คำสั่งสำนักชลประทานที่ 4 ที่ 68/2556 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน
ไฟล์เอกสาร : [ไฟล์ 1
นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง
09/06/2557
6
การบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไฟล์เอกสาร : [ไฟล์ 1
นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง
09/06/2557
5
หนังสือรับรองที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดการจัดตั้งโครงการชลประทานระบบท่อประเภทเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสำหรับไร่นา
ไฟล์เอกสาร : [ไฟล์ 1
นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง
29/05/2557
4
ข้อกำหนดการจัดตั้งโครงการชลประทานระบบท่อประเภทเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสำหรับไร่นา
ไฟล์เอกสาร : [ไฟล์ 1
นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง
29/05/2557
3
ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓
ไฟล์เอกสาร : [ไฟล์ 1
นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง
28/05/2557
2
ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยหลักเณฑ์การมีส่วนร่วมจ่ายค่ากระแสไฟ้าของเกษตรกร ในเขตโครงการประเภทสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของกรมชลประทาน พ.ศ.๒๕๕๖
ไฟล์เอกสาร : [ไฟล์ 1
นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง
28/05/2557
1
ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการโอนโครงการก่อสร้างขนาดกลาง และโครงการพิเศษ ให้โครงการชลประทาน พ.ศ.๒๕๕๗
ไฟล์เอกสาร : [ไฟล์ 1
นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง
28/05/2557
 
 
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.