055-893628
  • วันทำการ : 08:30 น. - 16:30 น.
  • rid4tak@gmail.com
055-893628

นางสาวพรรณี เพ็ชรกำแหง

หัวหน้างานพัสดุ

นางสาวมัลลิกา ถวิลอำพันธ์

พนักงานพัสดุ ส 2

นางสาวสิรินาฎ วงษ์ชีพ

พนักงานธุรกสาร ส 2