055-893628
  • วันทำการ : 08:30 น. - 16:30 น.
  • rid4tak@gmail.com
055-893628

นายเดชา จรรยพัฒน์

หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

นายณรงค์ ต๊ะทองคำ

ช่างฝีมือสนาม ช 3

นายคนึง แก้วแสนปัน

พนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2

นายธามาธิป อินมี

นายช่างชลประทาน