055-893628
  • วันทำการ : 08:30 น. - 16:30 น.
  • rid4tak@gmail.com
055-893628

นายไพรัช ภูมิโชติ

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

นายวิมุติ ปัญญาน้อง

นายช่างชลประทานปฎิบัติงาน

นายพรชัย บุญต่อ

ช่างฝีมือโรงงาน ช 3

นางอัญชลี จิตโสภา

ช่างฝีมือสนาม ช 3

นายพิสิษฐ์ พรมณะรงค์

นายช่างชลประทาน