055-893628
  • วันทำการ : 08:30 น. - 16:30 น.
  • rid4tak@gmail.com
055-893628
ผู้ดูแลระบบ 20 มิถุนายน 2567

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบาย ครั้งที่ 9.2567

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายมาโนช ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายนครชัย มั่นเมือง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติ...

ผู้ดูแลระบบ 18 มิถุนายน 2567

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ครั้งที่ 8.2567

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. นายมาโนช ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายเดชา จรรยพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครง...

ผู้ดูแลระบบ 18 มิถุนายน 2567

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบปร...

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. นายมาโนช ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นางสาววาสนภา หลวงวรรณา วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ....

ผู้ดูแลระบบ 14 มิถุนายน 2567

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด(ก.ข.ภ.จ.)

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. นายมาโนช ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายไพรัช ภูมิโชติ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเห...

ผู้ดูแลระบบ 14 มิถุนายน 2567

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดตาก ครั้งที...

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นายมาโนช ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายวิมุติ ปัญญาน้อง นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรร...

ผู้ดูแลระบบ 13 มิถุนายน 2567

ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์พัฒนาโครงการห...

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. นายมาโนช ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตาก...