055-893628
  • วันทำการ : 08:30 น. - 16:30 น.
  • rid4tak@gmail.com
055-893628
ผู้ดูแลระบบ 20 พฤษภาคม 2567
ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1.2567

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายมาโนช ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายนครชัย มั่นเมือง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2567 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ โครงการชลประทานตาก เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการ และให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์