055-893628
  • วันทำการ : 08:30 น. - 16:30 น.
  • rid4tak@gmail.com
055-893628
ผู้ดูแลระบบ 20 พฤษภาคม 2567
เข้าร่วมประชุมหารือกำหนดพื้นที่ในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวงเลอตอ

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายมาโนช ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายเดชา จรรยพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 เข้าร่วมประชุมหารือกำหนดพื้นที่ในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวงเลอตอ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อเป็นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการ สร้างการรับรู้ความเข้าใจในการปลูกพืชวนเกษตรและระบบน้ำรวมถึงสำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในการส่งเสริมให้มีการปลูกป่าและสร้างรายได้ในพื้นที่ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม