055-893628
  • วันทำการ : 08:30 น. - 16:30 น.
  • rid4tak@gmail.com
055-893628
ผู้ดูแลระบบ 21 พฤษภาคม 2567
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. นายมาโนช ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายนครชัย มั่นเมือง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น 2 โรงแรมท็อปแลนด์ แอนด์ คอนเวชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ความรู้แนวทางการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการจัดทำข้อเสนอโครงการให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงทิศทางการพัฒนาระดับประเทศ ระดับภาค และระดับกลุ่มจังหวัด