055-893628
  • วันทำการ : 08:30 น. - 16:30 น.
  • rid4tak@gmail.com
055-893628
ผู้ดูแลระบบ 23 พฤษภาคม 2567
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานโครงการพัฒนา 72 สายน้ำยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายมาโนช ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก พร้อมด้วย นายไพรัช ภูมิโชติ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานโครงการพัฒนา 72 สายน้ำยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยมี นายเดช เล็กวิชัย รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษากรมชลประทาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานตาก เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าวเป็นด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อม